พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอริศรา พิชัย  เลขที่สมัคร 631310446  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน