พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายปิยฉัตร จำปา  เลขที่สมัคร 631310437  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน