พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนันทวัฒน์ เดชะอุ่ม  เลขที่สมัคร 631310435  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน