พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปัทมาพร ใจดี  เลขที่สมัคร 631310434  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน