พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเอกราช ชาติชำนิ  เลขที่สมัคร 631310431  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน