พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายคมสัน ดำคำ  เลขที่สมัคร 631310419  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน