พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอภิสิทธิ์ ลับมะณี  เลขที่สมัคร 631310347  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน