พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนิพาพร ขันธโคตร  เลขที่สมัคร 631310345  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน