พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพงศกร แก้วฝ่าย  เลขที่สมัคร 631310342  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน