พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอรจิรา พิมพ์สวัสดิ์  เลขที่สมัคร 631310335  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน