พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายขจรศักดิ์ บุตรสา  เลขที่สมัคร 631310334  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน