พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกนกนารถ ถนอมศักดิ์  เลขที่สมัคร 631310316  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน