พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภานุพงศ์ อุปครราช  เลขที่สมัคร 631310315  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน