พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัญญ์วรา พิพิธภัณฑ์  เลขที่สมัคร 631310311  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน