พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชนกนันท์ ถิ่นตองโขบ  เลขที่สมัคร 631310305  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน