พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวณัฐนิชา จันทสิทธิ์  เลขที่สมัคร 631310290  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน