พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสาวภา ศรีภูมี  เลขที่สมัคร 631310268  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน