พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชนิการ์ สุขเปรมปรี  เลขที่สมัคร 631310262  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน