พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวณัฐกาญจน์ หนึ่งคำมี  เลขที่สมัคร 631310254  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน