พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววรรณนิภา ลินโพธิ์สาน  เลขที่สมัคร 631310248  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน