พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอภัสรา สาทาวงศ์  เลขที่สมัคร 631310246  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน