พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรรณารายณ์ พรมลา  เลขที่สมัคร 631310244  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน