พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธนาวุฒิ ผ่านสุวรรณ  เลขที่สมัคร 631310239  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน