พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอภิวัฒน์ นาคบุตร  เลขที่สมัคร 631310225  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน