พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรมิตา ปราณี  เลขที่สมัคร 631310220  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน