พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกิตติกา ด่างเกษี  เลขที่สมัคร 631310216  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน