พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกุญชรีพร อาจวิชัย  เลขที่สมัคร 631310203  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน