พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรุ่งทิวา ดวงปากดี  เลขที่สมัคร 631310200  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน