พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวีระพงษ์ จันพูน  เลขที่สมัคร 631310198  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน