พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกนกศาสตร์ อุ่นคำ  เลขที่สมัคร 631310193  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน