พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวธนวรรณ เพ็ชรพินิจ  เลขที่สมัคร 631310190  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน