พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนุษบา ค้ายกับคำ  เลขที่สมัคร 631310189  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน