พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุพัตรา มีไกรราช  เลขที่สมัคร 631310181  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน