พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวไอลดา บงศ์บุตร  เลขที่สมัคร 631310177  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน