พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววรินยุพา คำโคตร  เลขที่สมัคร 631310175  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน