พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธีรภัทร์ เดชสท้าน  เลขที่สมัคร 631310172  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน