พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนิศากร วะบังลับ  เลขที่สมัคร 631310170  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน