พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอัษฎาวุธ วงค์สินไชย  เลขที่สมัคร 631310166  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน