พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววรินยุพา ยาทองไชย  เลขที่สมัคร 631310152  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน