พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรัญชิดา ศรีมุกดา  เลขที่สมัคร 631310145  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน