พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศุภนิดา รินโพธิ์สาน  เลขที่สมัคร 631310134  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน