พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกิตติยา พรหมอารักษ์  เลขที่สมัคร 631310129  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน