พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชนกานต์ แก้วสีหา  เลขที่สมัคร 631310102  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน