พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสิทธิราช บุ่ยวัน  เลขที่สมัคร 631310100  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน