พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสัณหวิช พรไธสง  เลขที่สมัคร 631310098  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน