พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวบุรีรัตน์ สอนสิงห์ไชย  เลขที่สมัคร 631310064  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน