พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเจนภพ ทวีชัย  เลขที่สมัคร 631310063  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน