พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววรรณวิสา ชัชวาลย์ปรีชา  เลขที่สมัคร 631310050  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน