พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชญานิน คำภูมี  เลขที่สมัคร 631310045  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน