พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสฤษดิ์พงษ์ วารีย์  เลขที่สมัคร 631310043  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน